ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

toborzással összefüggésben

A Dialogue Creatives Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) 13. illetve 14. cikkei szerint tájékoztatja az Adatkezelő által vagy megbízásából közzétett álláshirdetésre jelentkezőt (a továbbiakban: Érintett), hogy az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött, illetve az Adatkezelő által kért adatainak Adatkezelő általi kezeléséről.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen tájékoztató egyoldalú módosítására. Az esetleges módosításról az Adatkezelő az Érintetteket e-mail címére küldött elektronikus levélben nyújt tájékoztatást.

1. Az Adatkezelő adatai

2. Az adatkezelés jogalapja

Az álláshirdetésre jelentkező Érintettek által megadott személyes adatok kezelésének jogalapja lehet:

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (a GDPR 6 cikk (1) bek. a) pontja)

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a GDPR 6 cikk (1) bek. b) pontja)

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a GDPR 6 cikk (1) bek. c) pontja)

3. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre

Az Adatkezelő az Érintett alábbi személyes adatait kezeli annak érdekében, hogy az Adatkezelő az Érintettel a jövőben esetlegesen munkaviszonyt, vagy más jogviszonyt létesítsen, amennyiben ebben a felek megállapodnak:

3.1Az Érintett azon személyes adatai, amelyeket az Adatkezelő szerződés teljesítése alapján és/vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez fűződően kezel (a fenti b) és c) pontokban hivatkozott jogalapok)

Az Érintett fentebb felsorolt személyes adatainak kezelése a szerződés megkötését megelőzően, az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelésnek minősül, tehát az Adatkezelő ezen adatokat a munkaviszony Érintettel történő létesítésének elmaradásáig, de legfeljebb három hónapig nem hozzájárulás alapján jogosult kezelni.

3.2Az Érintett azon személyes adatai, amelyeket az Adatkezelő az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezel:

A fenti személyes adatok megadása önkéntes, azonban az Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg az Adatkezelő által kért adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri, úgy az Adatkezelő a továbbiakban nem tud eleget tenni az adott adatkezelési célnak.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés tekintetében a hozzájárulás a GDPR 7. cikkének (3) bekezdése alapján bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonható az Érintett egyoldalú írásbeli, erre vonatkozó nyilatkozatával, felsorolásszerűen megjelölve azon adatokat, amelyekre vonatkozó hozzájárulását visszavonja. A hozzájárulás visszavonása akkor érvényes, ha az Érintett az arról szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot személyesen vagy postai úton adja át az Adatkezelő részére.

Azon esetekben, amikor az adatkezelés nem (csupán) hozzájáruláson, hanem a felsorolt egyéb jogalapok közül bármely máson vagy máson is alapszik, a hozzájárulás visszavonása nem elegendő ok az adatkezelés megszüntetésére.

4. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja az Érintettel való kapcsolattartás, az Adatkezelő által közzétett állásajánlattal kapcsolatos kiválasztási eljárás lefolytatása, munkaviszony létrehozásának elősegítése.

5. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így konkrét állásajánlat esetén az állásajánlattal kapcsolatos kiválasztási eljárás lefolytatásának idejéig, illetve addig kezeli, amíg az Érintett nem kéri adatainak törlését vagy vonja vissza hozzájárulását.

Az Érintett külön írásbeli hozzájárulása esetén az Adatkezelő a kiválasztási folyamat lezárulása után is kezeli az Érintett fenti személyes adatait annak érdekében, hogy az Érintettet a jövőben esetleges újabb állásajánlatokkal megkeresse. Ilyen hozzájárulás megadása esetén az adatkezelés az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart, azzal, hogy az Adatkezelő a hozzájárulás megadása évének végétől számított kettő (2) év eltelte után automatikusan felülvizsgálja a jelentkezői adatbázist, megkeresi az Érintettet és kifejezetten felajánlja számára a hozzájárulás visszavonásának lehetőségét. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Esetleges hozzájárulását az Érintett írásban, az Adatkezelő lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel vonhatja vissza.

A jogszabályok időközbeni változása esetén, illetve amennyiben annak feltételei fennállnak, az Adatkezelő törli az Érintett azon személyes adatait, amelyek a továbbiakban nem szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez.

6. Az adatkezelés módja

A személyes adatok kezelése nem automatizált módon történik.

7. Adatfeldolgozók

Adatkezelő az Érintett egyes személyes adatinak kezelése során adatfeldolgozót vehet igénybe. Adatfeldolgozó igénybevétele esetén az Adatkezelő, saját nevében harmadik (rajta és az Érintetten kívülálló) személlyel végezteti az adatkezelést. Az Adatkezelő alább tájékoztatja az Érintettet az általa a munkaerő toborzáshoz kapcsolódóan igénybe vett adatfeldolgozók személyéről.

Jelentkezése elbírálása során az Érintett személyes adatai továbbításra kerülhetnek a toborzás és kiválasztás során adatfeldolgozóként igénybe vett toborzási szolgáltatóhoz annak érdekében, hogy az Érintett pozícióra való alkalmasságát megvizsgálják (üzemorvosi, toborzási kapcsolattartók, valamint a jelentkezés kiértékelésében szolgáltatást nyújtó külső szakértő számára). Az Érintett tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy személyes adatai a fentiek szerint továbbításra kerüljenek.

Az adatfeldolgozó és bármely, az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.

8. Az Érintett jogai

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést (pl. tájékoztatás folyamatban lévő adatkezelésről és annak részleteiről, így pl. céljáról, adatkategóriákról, esetleges címzettekről, tárolás időtartamáról), azok helyesbítését (pl. pontatlan adatok helyesbítése vagy hiányos adatok kiegészítése), a személyes adatai kezelésének korlátozását (pl. személyes adatok pontosságának vitatása esetén, jogellenes adatkezelés esetén, ha az Érintett ellenzi a törlést, és kéri a korlátozott felhasználást), törlését (pl. hozzájárulás visszavonása vagy az adatkezelés céljának megszűnése esetén), illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (pl az adatkezelő ill. harmadik fél jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén, így profilalkotás során) az Adatkezelő lenti elérhetőségein.

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, vagy amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Érintett továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

AZ Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti

9. Adatbiztonság

Az Érintett személyes adatait az Adatkezelő ügyvezetése, új munkaviszony létesítésével, toborzással kapcsolatban eljáró munkatársai, pozíció munkahelyi felettese, az adatbiztonsággal foglalkozó munkatársai, valamint az adatvédelmi tisztviselő ismerhetik meg.

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintett hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

Esetleges adatvédelmi incidens esetén az Érintett tájékoztatást kérhet az incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről; amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 34. cikkében meghatározott módon. Az Érintett – személyes adatainak továbbítása esetén – tájékoztatás kérhet továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

10. Jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettet megilletik az alábbi jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen a GDPR VIII. fejezetében és 21. cikkében meghatározott jogérvényesítés és tiltakozási jog, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 23. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat.

Amennyiben az Érintettnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként az Érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult panaszt tenni.

Az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is az alábbi esetekben:Budapest, 2019. szeptember 17.